فایل ورد بررسی شاخه نرمتنان

    ه نرمتنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد بررسی شاخه نرمتنان : فایل ورد بررسی شاخه نرمتنان شاخه نرمتنان (Phylum Mollusca) اعضای شاخه نرمتنان بدن نرم و بدون تقسیمی دارند. معمولاً سر آنها در قسمت جلو است و یك پای شكمی و توده‌ احشایی پشتی نیز در بدن آنها وجود دارد. بدنشان كم و بیش از یك روپوش (Mantle) نازك احاطه شده است اغلب در یك صدف آهكی خارجی محفوظ اند. این شاخه از پنج رده تشكیل میگردد كه از لحاظ ظاهر، طرز زندگی و رشد با یكدیگر اختلاف دارند. 1- رده دو عصبیها مانند كیتونها 2- رده ناوپایان مانند دنتالیوم 3- رده شكمپایان مانند حلز

فایل ورد بررسی فرهنگ‌ها و واژه‌های عربی به عربی

    د مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسی فرهنگ‌ها و واژه‌های عربی به عربی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد بررسی فرهنگ‌ها و واژه‌های عربی به عربی : بررسی فرهنگ‌ها و واژه‌های عربی به عربی چكیده: این مقاله، نگاهی اجمالی دارد به سیر تدوین معاجم و واژه‌نامه‌های عربی به عربی از قبل از اسلام تاكنون. قبل از اسلام در بین اعراب، فرهنگ‌های شفاهی رایج بود ولی كم‌كم با ظهور و گسترش اسلام، لزوم تدوین فرهنگها و معاجم لغوی به صورت مكتوب احساس گردید. لذا پایه‌های تدوین واژه‌نامه‌ها با اتخاذ یكی از چهار شیوه معجم‌نویسی