فایل ورد پروژه ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری ساختمانی با استفاده از تکنیک تاپسیس

لینک دانلود

مشتری2-5-2-3-130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پروژه ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری ساختمانی با استفاده از تکنیک تاپسیس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پروژه ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری ساختمانی با استفاده از تکنیک تاپسیس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پروژه ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری ساختمانی با استفاده از تکنیک تاپسیس :

توضیحات:

پایان نامه رشته مهندسی صنایع با موضوع ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری ساختمانی شهرستان ارومیه با استفاده از تکنیک تاپسیس، در قالب فایل word و در حجم 120 صفحه.


بخشی از متن:

امروزه با توجه به رشد فزاینده اهمیت سازمان ها در اجتماع، ارزیابی عملکرد سازمان ها و مدیران بیش از پیش مورد نظر قرار گرفته و شاخص های گوناگونی به عنوان معیار عملکرد مدیران و سازمان ها مطرح شده است. ارزیابی عملکرد، فعالیت مهم کنترل مدیریت محسوب می شود. مهم ترین گام در مدیریت و هدایت این فرآیند، شناخت شاخص های مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت های پیمانکاری است که می توانند به پیمانکاران در برنامه ریزی و تصمیم گیری بهتر کمک نماید. پژوهش حاضر در سال 1393 و با هدف ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های پیمانکاری ساختمانی شهر ارومیه با استفاده از تکنیک تاپسیس مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، شاخص های مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت های پیمانکاری با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن و ابعاد چهارگانه آن(مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد) شناسایی و در جهت بهبود عملكرد شرکت ها پیاده گردید و سپس شرکت ها با استفاده از تکنیک تاپسیس رتبه بندی شدند


فایل ورد پروژه ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری ساختمانی با استفاده از تکنیک تاپسیس
فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

1-2- بیان مساله

1-3- اهمیت و ضرورت

1-4- اهداف و سوالات تحقیق

1-4-1- اهداف تحقیق

1-4-2- سوالات تحقیق

1-5- اطلاعات مورد نیاز

1-6- قلمرو تحقیق

1-6-1- قلمرو موضوعی

1-6-2- قلمرو مکانی

1-6-3- قلمرو زمانی

1-7- محدودیت های تحقیق

1-8- تعریف واژگان

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

2-1- مقدمه

2-2- مبانی نظری

2-2-1- ارزیابی عملکرد

2-2-2- تعاریف

2-2-3- دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد

2-2-4- تاریخچه ارزیابی عملكرد

2-2-5- ارزیابی عملكرد در ایران

2-2-6- ضرورت و اهمیت ارزیابی عملكرد

2-2-7- ویژگی های نظام ارزیابی عملكرد سازمانی کارآمد

2-3- مدل های ارزیابی عملكرد

2-3-1- مدل‌های اندازه‌گیری عملكرد

2-3-2-1- مدل سینك و تاتل

2-3-1-2- ماتریس عملكرد

2-3-1-3- هرم عملكرد

2-3-1-4- تحلیل ذینفعان

2-3-1-5- چارچوب مدوری و استیپل

2-3-1-6- الگوی فیشر برای ارزیابی عملکرد

2-3-1-7- كارت امتیازی متوازن

2-3-1-8- مدل تعالی سازمانی اروپا (EFQM)

2-3-1-9- مدل دمینگ

2-3-1-10- مدل مالكولم بالدریج

2-3-1-11- مدل تعالی در کسب و کار

2-4- بررسی سیستم های ارزیابی عملکرد و انتخاب مناسب ترین سیستم

2-4-1- دلایل انتخاب کارت امتیازی متوازن

2-5- معرفی مدل کارت امتیازی متوازن

2-5-1- روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد

2-5-2- منظرهای روش ارزیابی متوازن

2-5-2-1- منظر مالی

2-5-2-2- منظر مشتری

2-5-2-3- منظر فرایندهای داخلی کسب و کار

2-5-2-4- منظر یادگیری و رشد

2-5-3- روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد

2-5-4- موانع اساسی در سر راه پیاده سازی استراتژی

2-5-4-1- مانع مربوط به عدم انتقال استراتژی

2-5-4-2- مانع مربوط به عدم هم‌سویی کارکنان با استراتژی

2-5-4-3- مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد

2-5-4-4- مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم

2-5-5- بر طرف کردن موانع اجرای استراتژی به کمک روش ارزیابی متوازن

2-5-5-1- برطرف کردن مانع مربوط به انتقال استراتژی

2-5-5-2- برطرف کردن مانع مربوط به عدم هم‌سویی کارکنان

2-5-5-3- برطرف کردن مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم

2-5-5-4- برطرف کردن مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد

2-6- معرفی شرکتهای پیمانکاری

2-6-1- رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری

2-7- تکنیک تاپسیس

2-7-1- دلیل استفاده از تکنیک تاپسیس برای رتبه بندی

2-8- پیشینه تحقیق

2-8-1- تحقیقات داخلی

2-8-2- تحقیقات خارجی

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه

3-2- روش تحقیق

3-3- جامعه آماری

3-4- روش نمونه گیری

3-5- چارچوب نظری تحقیق

3-6- روش گردآوری اطلاعات

3-6-1- نحوه امتیاز بندی پرسشنامه

3-7- تعییین روایی و پایایی پرسشنامه

3-7-1- تعیین روایی ابزار سنجش

3-7-2- تعیین پایایی ابزار سنجش

3-8- بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

3-9- خلاصه و جمع بندی فصل

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه

4-2- ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری

4-2-1- جنسیت

4-2-2- سابقه کار

4-2-3- مدرک تحصیلی

4-3- تجزیه و تحلیل آماری نتایج حاصل از جمع آوری پرسشنامه

4-4- آزمون ابعاد شاخص های 4 گانه کارت امتیازی متوازن

4-4-1- آزمون شاخص های حوزه مالی

4-4-2- آزمون زیرشاخص های حوزه مشتری

4-4-3- آزمون زیرشاخص هایی حوزه فرآیندهای داخلی

4-4-4- آزمون زیرشاخص های حوزه یادگیری و رشد

4-5- آزمون فرضیه مربوط به ابعاد چهارگانه کارت امتیازی متوازن

4-5-1- آزمون فرضیه اول مربوط به شاخص مالی

4-5-1-1- تجزیه و تحلیل آماری و فراوانی پاسخ های سوالات مربوط به فرضیه

4-5-2- آزمون فرضیه دوم مربوط به شاخص مشتری

4-5-2-1- تجزیه و تحلیل آماری و فراوانی پاسخ های سوالات مربوط به فرضیه

4-5-3- آزمون فرضیه سوم مربوط به شاخص فرآیندهای داخلی

4-5-3-1- تجزیه و تحلیل آماری و فراوانی پاسخ های سوالات مربوط به فرضیه

4-5-4- آزمون فرضیه چهارم مربوط به شاخص یادگیری و رشد

4-5-4-1- تجزیه و تحلیل آماری و فراوانی پاسخ های سوالات مربوط به فرضیه

4-6- رتبه بندی زیرشاخص ها

4-7- نقاط ضعف در عملکرد شرکت های پیمانکاری

4-8- نقاط قوت شرکت های پیمانکاری ساختمانی

4-9- رتبه بندی کارت امتیازی متوان

4-10- تبیین تكنیك Topsis در اولوت بندی شرکت های پیمانکاری ساختمانی

4-10-1- الگوریتم تکنیک تاپسیس

4-11- رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

4-12- خلاصه و جمع بندی فصل

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه

5-2- نتیجه گیری

5-2-1- بررسی توازن کارت امتیازی متوازن

5-2-2- نقاط قوت شناسایی شده

5-2-3- نقاط ضعف شناسایی شده

5-3- پیشنهادات و ارائه راه کارها در جهت بهبود عملکرد شرکت های پیمانکاری

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آینده

پرسشنامهتوضیحات بیشتر